Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

ÅRSBERETNING FOR GEDVED VANDVÆRK 2013
Det er igen en glæde at byde jer velkommen til Vandværkets årlige generalforsamling
her i restaurant Møllebæks hyggelige lokaler, jeg håber at vi som vi plejer får en
hyggelig aften, og menuen er som sædvanlig bøf og spejlæg efterfulgt af en ostemad,
der er øl og vand på bordene, så forsyn jer.
Som sædvanlig er første punkt i beretningen den udpumpede vandmængde som i
2013 var 106.858 kbm. Vandet blev leveret til 846 forbrugere, det svarer til ca 125
kbm. Pr forbruger, som ser helt normal ud da en familie normalt bruger mellem 125
og 150 kbm. Og enlige bruger ca 30 til 50 kbm.
Vi har en indvindingsret til 140.000 kbm. Hvilket jo svarer meget fint til forbruget.
Vi har tidligere haft aftale med Horsens Kommune og Horsens Vand omkring
betaling for måleroplysninger, denne aftale opsagde Horsens vand i juni 13 og
meddelte at de ville vende tilbage sidst på året, men vi hørte intet før i januar 14 hvor
de indkaldte alle private vandværker til en forhandling af en ny aftale, vi var
naturligvis spændt på hvad deres udspil ville være, det var da også et forsøg på at
halvere prisen, men efter nogen drøftelse blev vi dog enige om at pristalsregulere den
nuværende pris, således at den nye pris bliver 32,17 kr.
Vi har indsendt et nyt regulativ til Horsens Kommune til godkendelse, der endnu ikke
kommet svar, men det forventes at blive godkendt, det er et normalregulativ der er
udarbejdet af FVD i samarbejde med kommunerne. Regulativet må ikke forveksles
med vore vedtægter som skal godkendes på generalforsamlingen, regulativet
omhandler alene de betingelser vandet bliver leveret under som feks. Tryk,
ledningsnet, brandhaner samt anlægsbidrag, jeg har fem eksemplarer med her i aften
hvis nogen har lyst til at læse i det.
Der er kommet lovgivning om at der skal være en driftansvarlig fra vandværket der
har gennemgået et drift og et hygiejne kursus inden udgangen af 2014, jeg har været
på drift kursus i februar og skal på hygiejne kursus i maj, ligeledes skal vi indføre et
kvalitetssikringssystem på vandværket, her er der krav om at kortlægge hele
vandforsyningen og arbejdsgangene, lave risikovurdering af forurening og
handlingsplan i tilfælde af en forurening, og løbende følge op på og dokumentere at
de planlagte tiltag gennemføres.
FVD tilbyder et program til styring af denne opgave, det er noget vi kan abonere på,
det koster ca 5.000,-kr pr år og det bliver formentlig det system vi vil gøre brug af.
Vi har besluttet at renovere vore filtre og udskifte alle rør og ventiler på Vandværket,
vi får udskiftet el-tavlen og instaleret SRO anlæg således at filterskyl sker automatisk,
og overvågning og styring kan foregå fra en Pcer hvor som helst i landet,
indvindingspumperne bliver frekvensstyret, dette skåner grundvandsmagasinet og
sparer strøm. Samtidig får vi forbedret adgangsbetingelserne til rørkælderen og der
kommer fliser på gulvene, og væge og lofter bliver malet.
Vi har indhentet to priser på opgaven og det bliver Vand-schmidt fra kolding der skal
lave installationsarbejdet, John A. Lauersen laver murer og tømrer arbejdet, Jan
Pedersen Sattrup der skal male.
Arbejdet kommer til at koste ca 1,5 mill excl. Moms.
Sålænge arbejdet på vandværket står på kan det nok ikke helt undgås at det vil
komme til at genere forbrugerne, men Vand-Schmidt har lovet at de afbrydelser der
kommer vil blive om natten, og ellers vil vi forsøge at anoncere det hvis det skulle
blive nødvendig i dagtimerne, men vi håber på forståelse fra jeres side.
Til nu har vi været tilmeldt målerkontrol ordning ved Siemens, her er der blevet
udtaget stikprøver til kontrol og til tider er der blevet udskiftet et parti målere af ca
250 stk, efterhånden har teknologien overhalet dette system således at man med
fordel kan instalere elektroniske målere som må sidde i 16 år og således skifte alle
målere efter 16 år. De elektroniske målere har den fordel at de kan fjernaflæses altså
vi sparer udsendelse af aflæsningskort, samtidig har den en indbygget alarm til
forbrugeren i tilfælde af utætheder, målerne koster ca 1000,- kr pr stk instaleret, så
der er budgetsat 900.000 kr til opgaven.
Vores vandkvaliteten er stadig meget fin, der har ikke været problemer af nogen art,
man kan se de seneste analyser på vores hjemmeside.
Takstbladet er kun blevet reguleret iflg. Prisindekset med en stigning på 1,5%, det har
betydet at vi næsten har balance i driften med et lille minus på godt 2000 kr.
finacieringsindtægten har været bedre end forventet.
Vi har haft udgifter på knap en halv mill til prøveboringer i forbindelse med
eftersøgningen af en ny kildeplads, Horsens kommune har nu indviliget i at betale
udgifterne, hvad der så skal ske med området over vores indvindingsopland er ikke
afgjort, men kommunen kan ikke sælge jorden inden der er fundet en løsning på
grundvandsproblemet, ved vort sidste møde med kommunen luftede de tanken om at
lave skovrejsning på jorden, dette kan kun være i vandværkets interesse pga.
grundvandsbeskyttelsen så vi vil formentlig også deltage i et sådan projekt
økonomisk hvis det kommer så vidt.
Når hele sagen omkring kildepladsen er afsluttet skal det overvejes om der skal findes
en alternativ kildeplads længere væk fra byen, de boringer vi har nu ligger desværre
så tæt at får vi en forurening i en boring vil den formentlig sprede sig til de andre, og
derved forhindre at vi kan levere rent drikkevand.
Dette var beretningen for 2013, jeg er klar til at besvare spørgsmål eller give uddybene forklaringer.