Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952


ÅRSBERETNING FOR GEDVED VANDVÆRK 2017


Generalforsamling 2017 Møllebæk 27 marts 2017 kl 19.30


Velkommen til generalforsamling. Dejligt at så mange vil komme og høre om året 2016 i Gedved Vandværk.
Der er øl og vand på bordene, I skal bare forsyne jer under generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der som vanligt bøf og spejlæg, ostemad og kaffe med en småkage.
Vi skal have valgt en dirigent, vi vil foreslå Erik Wnither er der andre forslag.


Formands beretning.


Vi har valgt at dele opgaven, så Erik vil orientere om den daglig drift af vandværket og jeg vil fortælle om de ting, der ikke lige har med den daglige drift at gøre. (udpumpet 178.294 m3, 160.465 m3)


Vi startede med formandsskifte i 2016, det første skift i mange år. Vi er ved at have de fleste ting kørt på plads mht flytte adresser, hvilke breve vi hver skal have, nok mest mellem Erik og jeg.
Vi har fået henvendelse fra Horsens Kommune, om vores alternativer til en ny kildeplads. Da der ikke er fundet en løsning endnu, selvom vi startede i 2006 eller 2007. Horsens Kommune kan ikke sælge erhvervs jord i vort indvindingsområde, og Kommunen havde håbet at indvindingsområdet ville blive mindre, efter nye kortlægninger af grundvandet, men området har vist sig at blive udvidet.


Arbejdet med at finde en ny kildeplads blev sat i bero i 2008 eller 2009 da der ikke var interesse for at købe erhvervs jord i vort indvindingsområde. Nu er der igen vist interesse for at købe erhvervs jord, og vi skal finde alternativ kildeplads eller etablere nødforsyning, før Horsens Kommune kan sælge erhvervsjord. Som eneste mulige er det Samn ( tidligere Horsens Vand ). Det skal bruges hvis der opstår en forurening, som kommer i grundvandet.


Vi har holdt et par møder med Horsens Kommune, og de har besluttet at de kan betale for etablering af nødforsyning fra Samn, og vi skal afholde de faste årlige udgifter, på at have en nødforsyning klar. Der betales bidrag efter hvor stor den ledning er, der skal forsyne Gedved Vandværk ca 15.000 kr til 20.000 kr pr år. Samn er i gang med at få lavet beregninger om hvor meget vand og hvor meget tryk de kan levere, og hvilke løsninger der er mulige. Derefter får vi nok ikke flere penge fra Horsens Kommune til en ny kildeplads.


Det vil give os tid til at lede efter/undersøge mulighederne for en ny kildeplads, nok ud mod Tolstrup


Vi har besluttet, at vi vil få lavet en Udfældningstank til vores skyllevand (den er projekteret til ca 82 m3), nu da kloak og spildevand skal separeres, og vores skyllevand kommer i spildevandsledningen nu, hvis vi forsat vil sende vores skyllevand i kloakken skal vi betale spildevandsafgift ca 28,62 kr for de første 500 m3 og derefter 23,94 kr pr m3, op til 20.000 m3 og da der bruges 8 til 10.000 m3, bliver det til mange penge.


Vi skal lave en aftale om at vi får tømt Udfældningstanken, og ellers regner vi med at få lov til at lede vores skyllevand i regnvandsledningen. Vi regner med at det vil koste ca 500.000 kr excl moms at få etableret en Udfældningstank, ca 250.000 kr til Vand Schmidt, og ca 200.000 kr til lokal entreprenør og elektriker. Plus 50.000 kr til uforudsete udgifter.


Der er arbejdet på at lave et vandråd/vandsamarbejde blandt alle vandværker i Horsens Kommune (ca 44). Erik er med i arbejdsgruppen, sammen med Lund og Grædstrup Vandværk, Elling har også deltaget i gruppen. Der blev holdt et indledende møde den 18. januar på Horsens Rådhus, der deltog Henrik Blomhøj fra Danske Vandværker, der var lavet et udkast til vedtægter og der var nogle ting som ønskes rettet til + der skal findes en dato for en stiftende generalforsamling. Kontingent forslag spænder fra 100 kr til 1000 kr pr vandværk, og en stemme pr vandværk. Gedved Vandværk skal betale 1000 kr hvis vi skal være med og et Vandråd kommer op at stå.


Horsens Kommune har lavet en vandforsyningsplan som går frem til 2024, de vil gerne at den skal række endnu længere ud i fremtiden. De forventer at der kommer 170 ha med nye boliger og 105 ha med industri, de forventer vi skal levere 150.000 m3 mere end vi gør i dag, Vi har hævet vores indvindingstilladelse til 260.000 m3, skal nok hæves til 360.000 m3. Der forventes at Fjerkræ Slagteriet kommer op at bruge 100.000 m3. Gedved er med i område 3 og udset til område vandværk, sammen med, bla. Østbirk, Lund og Rugballegård, Højballegård som skal hjælpe de mindre vandværker som naturligt støder op til vores forsyningsledninger, hvis de ønsker at få hjælp eller fusionere.


Vi har fået en henvendelse fra Sattrup Vandværk om et fremtidigt samarbejde/fusion, Elling har også vist interesse på mødet i Horsens, Horsens Kommune, Tommy Krogh Abrahamsen, vil dog helst at de samarbejder med Østbirk Vandværk. Sattrup Vandværk har siden henvendt sig igen for at høre om vi kan komme i gang med noget , der er ca 90 forbruger og de har et forbrug på ca 30.000 m3


Der er udstykket 40 nye kommunale grunde på Kirkevej, og der er blevet betalt tilslutning i december 2016 (der er solgt ca 16 grunde allerede )


Der har været nogle få henvendelser om fejl aflæsninger og oprettelse af de nye målere, men det er min opfattelse at det er småting og der er ved at være styr på de fleste fejl nu.


Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen og alle dem der har ydet en indsats for Gedved Vandværk for et godt samarbejde i 2016.


Dette er de emner jeg har valgt at berette om i år. Tak for ordet.