Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952


                    Generalforsamling 2019             Møllebæk 27 marts 2019 kl 19.30


Velkommen til generalforsamling.


Dejligt at så mange vil komme og høre om året 2018 i Gedved Vandværk. ( GV )
Der er øl og vand på bordene, I skal bare forsyne jer under generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der som vanligt bøf og spejlæg, ostemad og kaffe med en småkage.


Vi skal have valgt en dirigent, vi vil foreslå Erik Winther er der andre forslag.


Bestyrelsens beretning:


Jeg vil i min beretning komme ind på de ting vi har vendt i bestyrelsen i det forgangne år.
Erik vil derefter orientere om selve driften på vandværket.


Den 31. december var vi kommet op på 890 medlemmer, det er en fremgang på 16 nye medlemmer.


Vi har i årets løb udpumpet 217.481 m3, men kun ud faktureret 168.696 m3, (mod 174.062 m3 i 2017) spildet i år er 48.785 m3 =22,4 % vi skal ikke betale for de første 10 % af spildet (21.748 m3), men for 48.785 - 21.748 = 27.037 m3 og vi betaler en afgift på 6,18 kr. pr. m3 for ledningsført vand og 0,19 kr. til drikkevands bidrag pr m3 dette medfører en udgift til G.V. på 172.149 kr. Erik kommer ind på hvor vi har fundet det meste af årets spild.


Robert og jeg var til et infomøde om vandværkers total økonomi, fordi vi troede at vi ville komme over 200.000 m3 ud faktureret, som ville betyde at vi kommer ind under vandsektor loven, der begynder ved 200.000m3 ud faktureret. Dette vil medføre betydelig større krav til regnskaber, værdiansættelsen af vandværket, benchmarking (Bruges til at analysere større investeringer, eller planer for investering ). Dette krav blev ændret i efteråret 2018, hvor en ny lov blev vedtaget, at vandværker først træder ind i vandsektor loven ved 800.000 m3 ud faktureret.
Ulempen er at loven først træder i kraft 2021, så vi håber at vi kan holde os under de 200.000 m3 indtil 2021.


Persondata-forordningen som trådte ikraft 25. maj 2018 har vi, valgt at købe os til ved at lave en persondata-behandleraftale hos Vandværkernes Edb-Service. Den koster som oplyst på sidste generalforsamling 2000 kr. i opstart og 5 kr. pr forbruger pr år. Fremover skal vi betale 5 kr. pr forbruger pr år.


Vandværket opbevarer ikke data på forbrugerene, det er derfor jeg/vi henviser til Vandværkernes Edb-Service hvis I ringer og beder om hjælp til flytning, faktura spørgsmål, da vi ikke har data på den enkelte forbruger.


Vi har afholdt et møde med Sattrup Vandværk, de ville gerne med under Gedved V.V. Horsens Kommune har i en helhedsplan fra 2016 lagt op til at Sattrup V.V. skal søge mod Østbirk. Vi ville gerne at Sattrup søgte mod Østbirk pga. vi ville komme over de 200.000.m3 ud faktureret og dermed under vandsektor loven, som det så ud i foråret 2018, samt vi vil gerne bevare et godt samarbejde med Horsens Kommune når vi skal have lavet nødforsyning som kommunen skal betale. Sattrup har været i kontakt med Østbirk V.V. og det sidste jeg har hørt er at de er ved at finde en løsning. Vi skal ikke have Sattrup med under Gedved V.V.


Vi har haft en forespørgsel om Gedved V.V. ville sponsorere vand-tilslutning til den nye mountainbike bane ved det gamle renseanlæg på Lykkebjergvej, det har vi valgt ikke at støtte.


Der er i 2018 trådt en ny drikkevandsbekendtgørelse nr 1068 i kraft, dette medfører flere prøver og flere parametre som skal undersøges, også ude på ledningsnettet, antallet af prøver bestemmes ud-fra den udpumpede mængde vand. Vi vil derfor fremover få højere udgifter til prøver og analyser. Vi bruger forsat Eurofins.


Horsens Vandråd har i 2018 hentet tilbud fra 3 laboratorier som er akkrediteret til at lave analyser af drikkevand, de tilbud er som alt muligt andet lidt svære at sammenligne, da nogle har en lidt højere start takst og et mindre analyse pris og modsat for andre. Vi har indtil videre valgt, at vi forsætter med Eurofins, Erik har det også fint med Eurofins tager vores vandprøver, indtil jeg har lidt flere fakturaer at sammenligne. Dette kontrolprogram kører fra 2018 til 2022, så kan det være der kommer nye tiltag.


Brandhaner skal afprøves 1 gang årligt, i 2018 valgt Sydøstjyllands brandvæsen at sende en mail mandag kl 14.45 ( jeg så først mailen senere denne dag) om vi ville informere vores forbrugere at de ville teste brandhaner tirsdag og onsdag i samme uge. De skriver at vandet kan blive misfarvet efter afprøvning af brandhaner. Jeg valgte at det ikke ville hjælpe at skrive på vores hjemmeside, da det er Vandværkernes Edb-service som opdatere denne og tidligst kunne sætte det på hjemmesiden i løbet af tirsdagen, og afprøvning jo ville være tirsdag og onsdag efter, så det ville ikke have den store effekt, i forhold til at vi betaler for opdatering af vores hjemmeside. Der kom nogle få mail om farvet vand, og jeg fandt ud af der havde været noget skriveri på Facebook, vi skal måske se om vi kan finde en som kan hjælpe os med at ligge sådanne informationer på Facebook.


På vandværksmesse i oktober i Fredericia talte jeg med Amtech Aqua-Miljø / Kalkknuseren. Dette anlæg arbejder med lydbølger. De lavede et tilbud på kalkknusning for Gedved V.V. og det lød 362.000 kr. vi takkede nej. Bestyrelsen mente vi skal undersøge noget om hvordan vores kalk bedst skilles fra, hvis vi vil investere i et minus kalkanlæg. Søvind har lavet noget med ion-bytning ved ikke lige hvordan det virker, men de har investeret ca. 20.000 kr. Thomas V Kjeldsen fra Vand og Teknik, som er suppleant til bestyrelse, arbejder også med blødgøring af vand. Vi har ikke drøftet det med ham endnu.


Nødforsyning vi har i årets løb haft Niras til at lave forundersøgelse på vores ledningsnet, for at beregne hvor stor mængde vand vi har behov for pr time og hvor stort et tryk der skal til. Disse oplysninger har Samn brugt til at finde ud af hvordan nødforsyning til Gedved V.V. skal bygges op, for at lave et overslag på hvad det vil komme til at koste, de kom frem til et overslag på ca. 2.100.000 kr. for en nødforsyning der kan levere 360.000 m3 pr år, som var det tal Horsens Kommune har regnet sig frem til, de har genberegnet tallene og kommet frem til et lavere fremtidigt forbrug ca. 342.000 m3, disse tal findes ved befolkningstilvækst i boliger og tilvækst i erhvervs byggeri. Stefan og jeg har til møde på Horsens Kommune, her i marts 2019, Samn deltog også, der er afsat ca. 1.800.000 kr. til nødforsyning til Gedved V.V. Det ser ud til at der nok kan spares 100.000.kr. ved at vælge til ledning på 200 mm. i stedet for 225 mm. som kan forsyne os, og pumpe udstyret som muligvis kan placeres i den eksisterende bygning på grunden, kan også give en besparelse. Ledningen bliver dog noget længere end først planlagt pga. vi skal koble på 2 steder for at klare tryk og mængde, ved Lykkbjergvej og ca. ud for Bygvangen, så vi er optimistiske og håber at budgettet dækker langt det meste. Vi ved ikke endnu hvor meget vi skal betale i årligt afgift til nødforsyning. Horsens Kommune har ikke sat en tidsfrist på for udførelsen, men formentlig i slut 2019 eller primo 2020, men de vil gerne have sat et punktum for nødforsyning til Gedved V.V.


Sluttelig vil jeg gerne takke alle som har gjort en indsats for Gedved V.V. i 2018, en særlig til Erik Børgesen som har brugt mange timer 2018 pga. lækage samt bestyrelsen for et godt samarbejde.


Tak for ordet.