Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952


       Generalforsamling 2020 Møllebæk 25. august 2020 kl 19.30


Velkommen til generalforsamling.


Dejligt at så mange vil komme og høre om året 2019 i Gedved Vandværk. ( G.V. )
Der er øl og vand på bordene, I skal bare forsyne jer under generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen er der som vanligt bøf og spejlæg, ostemad og kaffe med en småkage.


Vi skal have valgt en dirigent, vi vil foreslå Erik Winther, er der andre forslag.


Bestyrelsens beretning:


Jeg vil i min beretning komme ind på de ting vi har vendt i bestyrelsen i det forgangne år.
Den 31. december 2019 var vi kommet op på 896 medlemmer, det er en fremgang på 6 nye medlemmer.


Vi har i årets løb udpumpet 186.257 m3, vi har ud-faktureret 171.732 m3, (mod 168.696 m3 i 2018) spildet i år er 14.525 m3 =7,8 % vi skal ikke betale for de første 10 % af spildet. Vi slipper derfor at betale afgift på tabt vand. Det kostede G.V. 172.149 kr i 2018. Af de 186.257 m3 har vi brugt 6411 m3 til at skylle filtrene, og da vi fik lavet bundfældnings-tanken slipper vi for at betale spildevands-afgift for denne mængde som kan ledes i regnvands ledning. Ved aflæsning den 13. juli i år har målerene vist et forbrug på 89.303 m3 siden 17. januar 2020, hovedmåleren har i peioden målt 96.705 m3, det giver et spild ca 7.400 m3 i første halvår af 2020, i dette tal indgår byggevand, og der sker jo en del på dette område. ( på Egebjergvej 8 boliger, Skovvej 16 boliger, Korntoften 44 nye ) Nu forventer vi, at vi undgår at komme ind under vandsektor-loven, som fra den 1. januar 2021 hæves til vandværker der udpumper mere end 800.000 m3.
I 2019 blev der tilsluttet 44 nye grunde på Korntoften, (vejnavn Kimet og Stakken ), hvilket gav ca 1.300.000 kr til vandværket minus, omkostninger til gravearbejde og ledninger. ( ca 450.000 kr )


Horsens Kommune er i gang med at lave indsatsplaner for kommunens vandværker, hvordan vi bedst beskytter vores grundvand nu og i fremtiden, BNBO, kommunen har vedtaget plan for Nim området den 25. maj i 2020 og arbejder videre rundt i kommunen. De fem berørte vandværker omkring Nim er Kørup Vandværk, Lund Vandværk, Molger Ny Vandværk, Nim Vandværk og Vinten Skov Vandværk. G.V. kommer med som en af de sidste områder nok hen omkring 2022-23. Der bliver plantet mere skov i området fra volden på Vestervej og ind mod byen, af Horsens Kommune. ( kan ikke huske hvor mange ha )


Persondata-forordningen som trådte i kraft 25. maj 2018, køber vi os til, ved at lave en persondata-behandleraftale hos Vandværkernes Edb-Service, prisen pr forbruger, bliver pristalsreguleret, pris i 2019 5,25 kr pr forbruger
I 2018 trådte en ny drikkevandsbekendtgørelse nr 1068 i kraft, dette medfører stadig flere prøver og flere parametre som skal undersøges, også ude på ledningsnettet, antallet af prøver bestemmes ud-fra den udpumpede mængde vand. Vi skal have taget vandprøver hvert kvartal, forskellige steder på vandledningen og ved boring samt vandværket. Vi vil derfor fremover få højere udgifter til prøver og analyser. I maj 2019 kom endnu et stof vandværker skal undersøge for chlorothalonil-amidsulfonsyre. Vi bruger forsat Eurofins. Mht. at se prøver på hjemmesiden har jeg ikke fået opdateret disse i en lidt længere periode, men der tages nye prøver i dag og når disse er klar får jeg lagt en prøve fra 2019 samt denne på hjemmesiden.


Horsens Vandråd har også i 2019. haft møder med Samn om at vandværkerne skal levere data om vandforbrug, til beregning at spildevands afgift, der er ikke landet
en aftale endnu, vi er tilbudt 18,50 kr pr forbruger, hvilket stadig er mindre end Odder Vandråd får for deres data. Vi skal betale 12,75 kr. pr forbruger for at formidle data.
Nødforsyning mellem G.V. og Samn er bevilget 1.870.000 kr excl moms fra Horsens Kommune i juni 2019, ifølge prisoverslag er prisen på 1.870.000 kr incl 10% til uforudsete udgifter. Kan arbejdet ikke færdig gøres i 2019, er det ok at gøre opgaven færdig i 2020, ledningsarbejdet blev færdig op til sommerferien i 2020, er ikke klar over om pumper er færdig installeret, G.V. har pumpet vand gennem nødforbindelsen en tid, for at få skyllet rørene rene. Der er lavet en 200 mm ledning, på ca 1200 meter, som vil kunne forsyne G.V. med op til godt 300.000 m3 pr år. G.V. skal fremover købe vand af Samn til at skylle nødforbindelsen, der må ikke opstå ”dødt vand ”, prisen pr m3 er 4.00 kr pr m3, samt betale en fast afgift på ca 35.000 kr. pr år


Opfordring fra generalforsamling 2019 om honorar til bestyrelsen, har bestyrelsen i 2019 vedtaget at give 35.000 kr til formand og kasserer, samt 10.000 kr til de 3 øvrige medlemmer.


Erik Børgesen, er desværre blevet syg i efteråret, og ikke kommet sig endnu, Erik har hjulpet i det omfang han har kunnet i 2019 og primo 2020. Erik har haft indkaldt bestyrelsen til møde, om pasning af vandværket i fremtiden, men mødet er ikke afholdt endnu pga Erik ikke har været frisk/rask nok. Derfor har vi aftalt med Thomas Børgesen, at han passer vandværket fremover.


Sluttelig vil jeg gerne takke alle som har gjort en indsats for Gedved V.V. i 2019, en tak til Erik Børgesen som har brugt en del timer 2019 samt bestyrelsen for et godt samarbejde.


Tak for ordet.