Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

 

Andelsselskabet

 

 

 

Gedved Vandværk

 

 

 

8751 Gedved

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2011

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse

 

 

 

1. januar til 31 december 2011

 

 

Spec.

 

2011

2010

 

Ordinære indtæger

 

 

1

Omsætning

647.557

542.778

 

Ordinære indtægter i alt

647.557

542778

 

 

 

 

 

Ordinære udgifter

 

 

2

Driftsomkostninger

-420.771

-248.545

3

Administrativeomkostninger

-140.299

-137.669

4

Afskrivninger

-190.630

-171.074

 

Ordinære udgifter ialt

-751.700

-557.288

 

 

 

 

 

Ordinært resultat før finansiering

-104.143

-14.510

5

Finansiering

327.118

310.228

 

 

 

 

 

Årets resultat

222.975

295.718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance pr. 31. december 2011

 

 

 

Aktiver

 

 

Spec.

 

2011

2010

 

Anlægsaktiver

 

 

6

Ejendom

369.474

369.474

7

Anlæg

2.713.621

2.513.121

 

Anlægsaktiver i alt

3.083.095

2.882.595

 

 

 

 

 

Omsætningsaktiver

 

 

 

Værdipapirer til kursværdi

8.275.319

8.067.074

 

Debitorer

689.190

425.677

 

Tilgodehavende merværdi

78.161

0

8

Likvide beholdninger

613.856

626.291

 

Omsætningsaktiver i alt

9.656.526

9.218.042

 

 

 

 

 

Aktiver i alt

12.739.621

12.100.637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance pr. 31. december 2011

 

 

 

Passiver

 

 

Spec.

 

2011

2010

 

Egenkapital

 

 

 

Egenkapital primo

11.580.846

10.700.648

 

Indskud nye andelshavere

273.945

487.061

 

Kursregulering værdipapirer

101.356

97.419

 

Årets resultat

222.975

295.718

 

Egenkapital ultimo

12.179.122

11.580.846

 

 

 

 

 

Gældsforpligtelser

 

 

 

Kortfristede gældsforpligtelser

 

 

 

Leverandører af varer og tjenesteydelser

4.704

4.704

 

Skyldig statsafgift

555.795

484.540

 

Skyldig merværdiafgift

0

30.547

 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

560.499

519.791

 

 

 

 

 

Gældsforpligtelser i alt

560.499

519.791

 

 

 

 

 

Passiver i alt

12.739.621

12.100.637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikationer

2011

2010

1.

Omsætning

 

 

 

Opkrævet kubikmeterforbrug

322.847

222.506

 

Opkrævet faste afgifter

324.710

320.272

 

I alt

647.557

542.778

 

 

 

 

2.

Driftsomkostninger

 

 

 

Vedligeholdelser

-114.164

-61.119

 

Elektricitet

-81.948

-70.174

 

Forsikringer

-7.642

-6.436

 

Vandprøver

-7.097

-13.592

 

Lønninger

-72.000

-72.000

 

Ejendomsskat og vandafledningsafgift

-2.276

-2.137

 

Telesikring Alarm

-3.573

-3.460

 

Målerkartotek

-2.219

0

 

Ledningsregistrering

-24.572

-11.627

 

Vandindvindingsafgift

-75.600

0

 

Kørselsgodtgørelse

-9.000

0

 

Erstatninger

-20.680

-8.000

 

I alt

-420.771

-248.545

 

 

 

 

3.

Administrationsomkostninger

 

 

 

Telefon

-5.465

-3.150

 

Kontorartikler og tryksager

-11.034

-6.453

 

PBS gebyrer

-7.819

-7.743

 

Porto

-8.265

-8.564

 

Kontogebyrer

-5.728

-5.855

 

Opkrævningshonorar, Vandværkernes EDB-service

-41.896

-41.549

 

Årsregnskab

-4.520

-4.520

 

Lister til kommunen

-8.568

-8.547

 

Revision og regnskab

-13.125

-11.550

 

Kontingenter

-5.610

-5.115

 

Annoncer

-1.079

-522

 

Repræsentation

0

-299

 

Generalforsamling og møder

-3.635

-15.596

 

Udflugt

-22.355

-14.018

 

Kurser

0

-2.950

 

Tab på debitorer

-1.200

-1.238

 

I alt

-140.299

-137.669

 

 

 

 

4.

Afskrivninger

 

 

 

Nyanlæg vandværket

-14.038

-14.038

 

Vandmålere

-17.075

-17.075

 

Ledningsnettet

-110.330

-109.927

 

Kildeplads

-37.840

-18.687

 

Ledningsregistrering

-11.347

-11.347

 

I alt

-190.630

-171.074

 

 

 

 

5.

Finansiering

 

 

 

Renteindtægter

106.324

121.064

 

Udbytte

188.001

169.000

 

Gebyrindtægter

21.442

15.585

 

Kursgevinst ved udtrækning værdipapirer

-10.140

-12.055

 

Omkostninger værdipapirer

-2.549

-7.260

 

Andre indtægter

24.040

23.894

 

I alt

327.118

310.228

 

 

 

 

6.

Ejendom

 

 

 

Anskaffelsessum, primo

369.474

369.474

 

I alt

369.474

369.474