Gedved vandværk forsyner
926 forbrugere med rent drikkevand

Vandværket udpumper årligt
ca. 168.000 m3 til forbrugerne

Vandværket er beliggende Egebjergvej 33 A
og er etableret i 1952

 

 

Andelsselskabet

 

 

 

Gedved Vandværk

 

 

 

8751 Gedved

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2012

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse

 

 

 

1. januar til 31 december 2012

 

 

Spec.

 

2012

2011

 

Ordinære indtæger

 

 

1

Omsætning

597.242

647.557

 

Ordinære indtægter i alt

597.242

647.557

 

 

 

 

 

Ordinære udgifter

 

 

2

Driftsomkostninger

-331.735

-420.771

3

Administrativeomkostninger

-145.087

-140.299

4

Afskrivninger

-202.741

-190.630

 

Ordinære udgifter ialt

-679.563

-751.700

 

 

 

 

 

Ordinært resultat før finansiering

-82.321

-104.143

5

Finansiering

232.431

327.118

 

 

 

 

 

Årets resultat

150.110

222.975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance pr. 31. december 2012

 

 

 

Aktiver

 

 

Spec.

 

2012

2011

 

Anlægsaktiver

 

 

6

Ejendom

369.474

369.474

7

Anlæg

2.753.096

2.713.621

 

Anlægsaktiver i alt

3.122.570

3.083.095

 

 

 

 

 

Omsætningsaktiver

 

 

 

Værdipapirer til kursværdi

9.148.158

8.275.319

 

Debitorer

584.513

689.190

 

Tilgodehavende merværdi

17.842

78.161

8

Likvide beholdninger

487.748

613.856

 

Omsætningsaktiver i alt

10.238.261

9.656.526

 

 

 

 

 

Aktiver i alt

13.360.831

12.739.621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance pr. 31. december 2012

 

 

 

Passiver

 

 

Spec.

 

2012

2011

 

Egenkapital

 

 

 

Egenkapital primo

12.179.122

11.580.846

 

Indskud nye andelshavere

188.956

273.945

 

Kursregulering værdipapirer

331.288

101.356

 

Årets resultat

150.110

222.975

 

Egenkapital ultimo

12.849.476

12.179.122

 

 

 

 

 

Gældsforpligtelser

 

 

 

Kortfristede gældsforpligtelser

 

 

 

Leverandører af varer og tjenesteydelser

16.791

4.704

 

Skyldig statsafgift

494.564

555.795

 

Skyldig merværdiafgift

0

0

 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

511.355

560.499

 

 

 

 

 

Gældsforpligtelser i alt

511.355

560.499

 

 

 

 

 

Passiver i alt

13.360.831

12.739.621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikationer

2012

2011

1.

Omsætning

 

 

 

Opkrævet kubikmeterforbrug

327.182

322.847

 

Opkrævet faste afgifter

270.060

324.710

 

I alt

597.242

647.557

 

 

 

 

2.

Driftsomkostninger

 

 

 

Vedligeholdelser

-89.803

-114.164

 

Elektricitet

-79.186

-81.948

 

Forsikringer

-6.581

-7.642

 

Vandprøver

-47.343

-7.097

 

Lønninger

-72.000

-72.000

 

Ejendomsskat og vandafledningsafgift

-2.337

-2.276

 

Telesikring Alarm

-3.702

-3.573

 

Målerkartotek

0

-2.219

 

Ledningsregistrering

-12.783

-24.572

 

Vandindvindingsafgift

0

-75.600

 

Kørselsgodtgørelse

-18.000

-9.000

 

Erstatninger

0

-20.680

 

I alt

-331.735

-420.771

 

 

 

 

3.

Administrationsomkostninger

 

 

 

Telefon

-4.687

-5.465

 

Kontorartikler og tryksager

-3.434

-11.034

 

PBS gebyrer

-8.123

-7.819

 

Porto

-8.192

-8.265

 

Kontogebyrer

-8.572

-5.728

 

Opkrævningshonorar, Vandværkernes EDB-service

-44.886

-41.896

 

Årsregnskab

-5.200

-4.520

 

Lister til kommunen

-8.778

-8.568

 

Revision og regnskab

-13.950

-13.125

 

Kontingenter

-5.800

-5.610

 

Annoncer

-1.127

-1.079

 

Faglitteratur

-900

0

 

Generalforsamling og møder

-2.831

-3.635

 

Udflugt

-27.175

-22.355

 

Kurser

0

0

 

Tab på debitorer

-1.432

-1.200

 

I alt

-145.087

-140.299

 

 

 

 

4.

Afskrivninger

 

 

 

Nyanlæg vandværket

-24.539

-14.038

 

Vandmålere

-17.075

-17.075

 

Ledningsnettet

-111.940

-110.330

 

Kildeplads

-37.840

-37.840

 

Ledningsregistrering

-11.347

-11.347

 

I alt

-202.741

-190.630

 

 

 

 

5.

Finansiering

 

 

 

Renteindtægter

80.639

106.324

 

Udbytte

157.459

188.001

 

Gebyrindtægter

19.990

21.442

 

Kursgevinst ved udtrækning værdipapirer

-50.342

-10.140

 

Omkostninger værdipapirer

-3.216

-2.549

 

Andre indtægter

27.901

24.040

 

I alt

232.431

327.118

 

 

 

 

6.

Ejendom

 

 

 

Anskaffelsessum, primo

369.474

369.474

 

I alt

369.474

369.474

  7.   

Anlæg          

 

 

 

 

 

 

Lednings-

Vand-

Ny anlæg

Kilde-

 

 

nettet

målere

Vandværket

plads

 

Anskaffelsessum, primo

2.165.391

135.545

280.787

754.807

 

Tilgang til kostpris

32.205

0

210.011

0

 

Anskaffelsessum, ultimo

2.197.596

135.545

490.798

754.807

 

 

 

 

 

 

 

Afskrivninger, primo

505.550

59.764

75.236

70.552

 

Årets afskrivninger

111.940

17.075

24.539

37.840

 

Afskrivninger, ultimo

617.490

76.839

99.775

108.392

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsmæssig værdi ultimo

1.580.106

58.706

391.023

648.415

 

 

 

 

 

 

 

 

Lednings-

 

 

 

 

 

registrering

 

 

 

 

Anskaffelsessum, primo

113.469

 

 

 

 

Tilgang til kostpris

0

 

 

 

 

Anskaffelsessum, ultimo

113.469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afskrivninger, primo

27.276

 

 

 

 

Årets afskrivninger

11.347

 

 

 

 

Afskrivninger, ultimo

38.623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsmæssig værdi ultimo

74.846

 

 

     

   8. 

Likvide beholdninger                                 

 

 

 

Nordea, 6265303143

427.099

613,070

 

Danske Bank, 7238185

60.649

786

 

I alt

487.748

613.856